OCENA OGÓLNA - MIESZKAŃCY


Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Legnickie Pole w 2020 r. była w przeciętnej sytuacji, która jednak ulega zmianie na lepsze. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że gmina była liderem wśród podobnych gmin pod względem frekwencji wyborczej (średnia za lata 18-20 na poziomie 65.51%). W gminie występuje też dodatnie saldo migracji, które jest wyższe niż ujemny przyrost naturalny.

Większa część pozostałych wskaźników oscyluje wokół sytuacji niesprzyjającej a przeciętnej, przy czym wśród nich aż 6 na 7 przechodzi zmiany, które są korzystne.
Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY