DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA


wydatki na kulturę w 2020 r.

1 981 906


-5,48%

do roku 2019Zakres działalności instytucji kultury


GOKiS w Legnickim Polu prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji oraz upowszechniania kultury i sportu.

W stosunku do istniejących na terenie gminy społecznych ruchów kulturalnych, stowarzyszeń i innych organizacji prowadzi konsultacje w zakresie form współdziałania i podejmuje samodzielną lub wspólną realizację uzgodnionych projektów, polegających na tworzeniu, upowszechnianiu lub ochronie kultury. Sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną świetlic wiejskich oraz innych obiektów wykorzystywanych do realizacji swych celów. GOKiS prowadzi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

W skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu wchodzi:

 • Biblioteka Publiczna w Legnickim Polu

 • Filia Biblioteki Publicznej w Legnickim Polu w Koskowicach

 • Salę bankietową w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynów 7,świetlice wiejskie i zaplecza sportowe w: Legnickim Polu, Biskupicach, Raczkowej, Nowej Wsi Legnickiej, Koiszkowie, Mąkolicach, Lubieniu, Ogonowicach, Mikołajowicach, Księginicach, Taczalinie, Kłębanowicach, Koskowicach, Bartoszowie i Gniewomierzu,

 • Camping w Legnickim Polu.

W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, mimo ogłoszonej w marcu pandemii koronawirusa, realizował swoje zadnia stosując różnorodne formy działania. Część z nich mogła odbyć się w formie stacjonarnych, bezpośrednich spotkań, jednak spora działalność musiała zostać przeniesiona do sieci i przybrać formułę on-line.

Impreza z okazji Dnia Dziecka
Konkurs taneczny
Bajkowa parada

Sekcje i koła zainteresowań

Sekcje i koła zainteresowań w GOKiS w Legnickim Polu prowadzone są sezonowo od października do czerwca. Z uwagi na panujące obostrzenia sekcje tematyczne funkcjonowały do 11 marca, następnie wznowiły swoją działalność w nowym sezonie tylko w miesiącu październiku. W 2020 roku prowadzono cztery sekcje sportowo-ruchowe w Legnickim Polu: łuczniczą, prosty kręgosłup oraz zajęcia fitness, a także uruchomione w październiku karate, w których uczestniczyły razem 94 osoby.

Zajęcia fitness dla dorosłych, z uwagi na pandemię, jako jedyne prowadzone były w formule on-line, w zamkniętej grupie na facebook’u, w miesiącach kwiecień – czerwiec oraz listopad – grudzień. Udział w nich brało średnio 20 osób.

Sekcja muzyczna działała w Legnickim Polu oraz Nowej Wsi Legnickiej, uczęszczało do niej łącznie 10 osób. Młodzi artyści wystąpili podczas styczniowego koncertu kolęd w Raczkowej. Uczestnicy brali również indywidualnie udział w Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej „Śpiewam Mojej Ojczyźnie”.

Przy GOKiS działał zespół muzyczny „IRIS”, miejscem jego prób była świetlica wiejska w Nowej Wsi Legnickiej. Tam również kontynuował działalność zespół ludowy „Nowowianki”, w skład którego wchodzi 14 osób. Zespół w 2020 roku wystąpił podczas koncertu kolęd w Raczkowej, obchodów związanych z dniem Św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej oraz gminnych uroczystości dożynkowych w Legnickim Polu. Z uwagi na ograniczenia, jakie zmuszeni byliśmy wprowadzić, zespół prowadził swoją działalność w miesiącach styczeń - luty oraz lipiec – wrzesień.

Zajęcia taneczne realizowano w Legnickim Polu. Do marca uczestniczyło w nich 24 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Celem zajęć było propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu, umuzykalnienie, rozwój artystyczny i społeczny, nauka dyscypliny i pracy w grupie. Przez miesiąc październik na zajęcia uczęszczało 11 dzieci.

Zajęcia plastyczne, których zakres obejmuje naukę różnorodnych technik plastycznych w tym: ceramikę, malowanie pastelami, farbami, węglem, pracę z papierem, linoryt i inne, do marca gromadziły 43 dzieci. Spotkania tych sekcji odbywały się w Piwnicy Benedyktyńskiej w Legnickim Polu oraz na świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej. Ze względu na zbyt małe zainteresowanie zajęciami w Nowej Wsi Legnickiej, w październiku została wznowiona sekcja plastyczno-ceramiczna tylko w Legnickim Polu, w której uczestniczyło 30 dzieci.

Zajęcia edukacji zabawą realizowane były w I półroczu w miejscowościach: Raczkowa i Mąkolice, zaś w drugim w Raczkowej i Bartoszowie. Ogółem uczestniczyło w nich 11 dzieci. Ich założeniem było prowadzenie zajęć kompensacyjnych z matematyki, fizyki i przyrody. Podczas zajęć wykorzystywane były gry logiczne, rebusy, szarady. Dzieci mogły również liczyć na pomoc przy rozwiązywaniu zadań szkolnych, z którymi mają problemy.

W Legnickim Polu przez styczeń i luty oraz w październiku działały również cztery grupy sekcji języka angielskiego. Zajęcia były zorganizowane w taki sposób, aby uwzględniać poziom zaawansowania językowego i wiek uczestników. Z zajęć korzystało 31 dzieci.

Sekcja teatralna – Amatorski Teatr Dziecięcy „W TO MI GRAJ” kontynuował swoje działania w Koskowicach. Na zajęcia uczęszczało 16 dzieci. Uczestnicy sekcji zrealizowali projekt z okazji Dnia Babci i Dziadka we współpracy z filią biblioteczną w Koskowicach, który obejmował warsztaty twórcze oraz teatralne. Ich zwieńczeniem było przedstawienie pt. „Najlepszy wynalazek w lesie”, zaprezentowane podczas Akademii dla Babci i Dziadka w Koskowicach.

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu z tytułu działalności obejmującej prowadzenie sekcji tematycznych poniósł koszty w kwocie 59.780,20 zł.

Zobaczcie to jeszcze raz!


Organizacja imprez, Działalność kulturalna

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu ma za zadanie:

 • rozpoznawać i rozwijać zainteresowania kulturalne,

 • propagować tradycje regionu,

 • prowadzić edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

 • gromadzić, dokumentować, tworzyć i udostępniać dobra kultury,

 • tworzyć warunki do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego oraz artystycznego,

 • promować oraz rozwijać potencjał turystyczny Gminy Legnickie Pole,

 • gromadzić, opracowywać i przechowywać materiały biblioteczne,

 • udostępniać materiały biblioteczne,

 • współpracować z instytucjami realizującymi podobne cele statutowe.


GOKiS w Legnickim Polu powyższe zadania realizował w formie organizacji: koncertów, wystaw, spektakli, spotkań integracyjnych, warsztatów, wydarzeń czytelniczych, konkursów, prelekcji, seminariów, imprez sportowych, rekreacyjnych i interdyscyplinarnych.


Niestety, wprowadzone 11 marca i kilkukrotnie zmieniane w ciągu roku obostrzenia, nie pozwoliły zrealizować założeń z pierwotnego planu działalności na 2020 rok. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu dołożył jednak wszelkich starań, aby jak największa część działań, zgodnie z wprowadzanymi ograniczeniami oraz w obowiązującym reżimie sanitarnym, mogła się odbyć. Wiele przedsięwzięć opierało się na pracy własnej i kreatywnym podejściu całego zespołu. Sporo realizacji zostało przeniesionych do sieci.KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCHSprawdź podsumowanie działalności GOKiS

Zachęcamy do obejrzenia podsumowania działalności GOKiS w 2020 roku w formie video.

Wydarzenia kulturalne w 2020 r.


Dzieci bawią się w parku

Dzień Dziecka

Bajkowa parada

Bajkowa Parada

Dożynki polsko-niemieckie

Dożynki polsko-niemieckie

Dożynki gminne

dożynki GMINNE

Wieniec dożynkowy

wieniec DOŻYNKOWY

Spacer patriotyczny

sPACER PATRIOTYCZNY