ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

13 563 663
+69,87%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Gminy Legnickie Pole na realizację zadań inwestycyjnych. W 2020 r. zrealizowano bowiem zadanie dotyczące budowy żłobka, na który wydatkowano ponad 3,8 mln zł. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.31 166 924

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

744 532

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

0

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.


W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" wypłacono 10.612 świadczeń.


Na wskazany cel wydatkowano 5.283.888,40.


Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 581 dzieci.


Całkowita kwota świadczenia wyniosła 174.300,00 zł.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Legnickie Pole w 2020 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność lub ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


W 2020 roku świadczeniami pieniężnymi objęto 151 rodzin a niepieniężnymi 34rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 92 rodzin.GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJWybrane Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Gminna Startegia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020

  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

  • Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

  • Gminny program przeciwdziałania narkomanii


Szczegółową informację na temat realizacji ww. programów przedstawiono w zakładce Realizowane polityki, programy i strategie.


Wybrane świadczenia niepieniężne realizowane przez gops


Praca socjalna

Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Ma na celu zaspokajanie ich potrzeb, lepsze dostosowanie do zasad życia społecznego, poprawę pozycji społecznej. W roku 2020 pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną w 92 rodzinach korzystających z pomocy społecznej.


Zapewnienie posiłku

Realizacja świadczenia polegała głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianiem objęto 30 dzieci z terenu Gminy Legnickie Pole. Z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli (pandemia koronawirusa) świadczenie to zostało zastąpione w 2020 roku wypłatą pieniężnych zasiłków celowych w ramach programu. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie wyniosła 33.


Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są zadaniami gminy o charakterze obowiązkowym. Przyznawane są osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej zleconej przez lekarza czy zapewnienia kontaktu z otoczeniem. W 2020 roku z pomocy w postaci usług opiekuńczych skorzystało 18 osób.


Pobyt w domach pomocy społecznej

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W roku 2020 w domach pomocy społecznej przebywało 16 mieszkańców Gminy Legnickie Pole.


Logo Senior+


Klub Senior + w Legnickim Polu prowadzi swoją działalność od dnia 18 stycznia 2020 roku i funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu zgodnie z Uchwałą Nr XII.110.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Gminie Legnickie Pole oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania.

Klub Senior+ został utworzony w celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) w życiu społecznym oraz zapewnienia im wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.Otwarcie Klubu Seniora w Legnickim Polu

W 2020 roku stałych uczestników Klubu Senior+ było 20 osób. Oferta Klubu Senior+ realizowana była na podstawie i zgodna z planem pracy Klubu. Zajęcia w Klubie organizowane były w formie stałych sekcji tj. warsztaty kulinarne, zajęcia rękodzieła, gimnastyka ogólnousprawniająca, turnieje szachowe i brydżowe, czytanie książek-czasopism, spotkania integracyjne a także warsztaty tematyczne min.: spotkania z specjalistami jak psychologiem (poradnictwo i wsparcie), z pracownikiem socjalnym, wykład dzielnicowego – bezpieczny senior, zajęcia z szkoleniowcem BHP – udzielanie pierwszej pomocy. W okresie marzec – sierpień 2020 r. w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia się wirusem SARS – CoV-2 oraz obawy samych uczestników Klubu Senior + przed zarażeniem, KS+ został zawieszony w swojej działalności. Od miesiąca października 2020 r. ponownie zamknięto działalność Klubu Senior+.