INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


WODA I ŚCIEKI156 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,5 km

nowej sieci

wodociągowej

29 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

89,9%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

201 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0,5 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

24 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

88,2%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2020 r.

2 165 216

+103,41%

do roku 2019


Wzrost kosztów ponoszonych przez Gminę Legnickie Pole w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest skutkiem wzrostu masy odpadów odebranych od mieszkańców oraz wzrostu stawek jednostkowych unieszkodliwiania odpadów w zakładzie unieszkodliwiania odpadów.


Bilansowanie systemu w 2020 r.

W 2020 r. system gospodarki odpadami uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami opiewała na kwotę 1.244.045,59 zł. Zgodnie z uchwałą z dnia 31 marca 2015 r., od 1 maja 2015 r. obowiązują stawki w wysokości 15,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości, zaś 30,00 zł za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


3 035,95

Odebrane odpady

komunalne (tony)

1 016,77

Odebrane odpady

segregowane (tony)

2 019,18

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.


3 126,65

Odpady odebrane

z nieruchomości i PSZOK (w tonach)

90,71

Odpady dostarczone

do PSZOK (w tonach)

0,60

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2020 r.

6 476 869

+45,92%

do roku 2019

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2020 r. wzrosły w stosunku do wydatków jakie Gmina poniosła w 2019 r. W głównej mierze obejmują one zadania inwestycyjne w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.3 626

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

0,72

Długość wyremontowanych chodników (w km)

4

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

8

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznychModernizacja drogi wiodącej przez Bartoszów w kierunku Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Modernizacja drogi wiodącej przez Bartoszów w kierunku Legnickiej Specjalnej Strefy EkonomicznejTaryfa opłat MPK Sp. z o. o. w Legnicy obowiązujących od 1 listopada 2020 r.


3,60

Cena jednorazowego biletu normalnego w strefie I

1,80

Cena jednorazowego biletu ulgowego w strefie I

100,00

Cena trzydziestodniowego biletu normalnego w strefie I


50,00

Cena trzydziestodniowego biletu ulgowego w strefie Igospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r.

264 376

+19,41%

do roku 2019


24

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.


2

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.


2,0

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2020 r. (ha)

0,4

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)


Czynsz i lokale mieszkalne w 2020 r.


Właścicielem gminnego zasobu mieszkaniowego jest Gmina Legnickie Pole, a zarządcą lokali Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. Budynki/lokale stanowiące zasób mieszkaniowy gminy zostały wybudowane przed rokiem 1945. W jego skład wchodzi obecnie:

  • 7 lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w całości własność gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 322,81 m².

  • 21 lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących w części własność gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 1.007,28 m².


28

Liczba lokali

mieszkalnych

2,62

Stawka czynszu najmu

mieszkalnego (w zł/m²)

1,31

Stawka czynszu najmu

socjalnego (w zł/m²)