GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.:

1 002

-9,48%

do roku 2019366

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

15

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

23

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legnickie Pole stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Legnickich Pól są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca uległa niewielkiemu pogorszeniu i wyniosła 1.001,74 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 1.106,60.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w Gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Kształtowanie polityki przestrzennej jest kompleksowe, co wpływa na właściwe kształtowanie i zachowanie ładu przestrzennego, a jednocześnie procesy inwestycyjne są szybsze i sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Legnickie Pole cała powierzchnia objęta jest MPZP. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Gminy oraz zadowolenie mieszkańców.


89

Liczba MPZP

obowiązujących

0

Liczba planów

uchwalonych

8537

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

100,00%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZPtereny inwestycyjneNa terenie Gminy Legnickie Pole w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowane są tereny inwestycyjne tj. Strefa Aktywności Gospodarczej Nowa Wieś Legnicka, tereny przemysłowe w Gniewomierzu oraz tereny usług i przemysłu w Mikołajowicach. Niektóre obszary Gminy należą do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarządzanej przez LSSE S.A. Tworzą one podstrefę Legnickie Pole i składają się z 6 kompleksów w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Legnicka oraz 1 kompleksu w obrębie ewidencyjnym Gniewomierz.


Przedsiębiorstwa działające na obszarze zarządzanym przez LSSE S.A. mogą zostać zwolnione z płacenia podatku PIT lub CIT za dochody z działalności gospodarczej realizowanej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu. Maksymalna wartość pomocy publicznej w woj. dolnośląskim wynosi 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw, 35% dla średnich i 45% dla małych oraz mikro. Do kosztów tych wlicza się koszty wybudowanej inwestycji lub dwuletnie koszty pracy nowych miejsc pracy powstałych w wyniku budowy inwestycji.