SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY160

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

98,77%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

19,17

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,72

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


345

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

84,35%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

7,04

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

8,5

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy LEGNICKIE POLE w 2020 r.Organizacja szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

W 2020 r. Gmina Legnickie Pole prowadziła Zespół Szkolno-Przedszkolny, w którego skład wchodziły:

 • Szkoła Podstawowa im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu,

 • Przedszkole w Legnickim Polu.


Do zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu uczęszczało 505 uczniów w 26 oddziałach, z czego 345 dzieci w 18 oddziałach uczęszczało do Szkoły Podstawowej, a 160 w 8 oddziałach do Przedszkola. Oznacza to, że średnia liczebność oddziałów w Szkole Podstawowej wyniosła 19,17.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu w rzeczywistości funkcjonuje w trzech miejscowościach. W Mikołajowicach znajduje się budynek szkoły, w którym zajęcia mają klasy 0-III oraz sala gimnastyczna. W Bartoszowie zajęcia odbywają się w klasach 0-III. W Legnickim Polu z kolei, zlokalizowane jest Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa z klasami IV-VIII. Zespół Szkolno-Przedszkolny ma swoją siedzibę przy ul. Kosmy Damiana Asama. Budynki łączą się z nowoczesną salą gimnastyczną. Pełnowymiarowa sala pozwala na realizację zajęć z wychowania fizycznego w dwóch grupach jednocześnie na każdej jednostce lekcyjnej.


Rok szkolny 2019/2020 był dla wszystkich szkół i przedszkoli, także w Gminie Legnickie Pole, szczególnie trudny. W marcu 2020 r. ogłoszono stan epidemii wirusa SARS Cov2, powodującego chorobę o nazwie COVID19. Od 12 marca zamknięte zostały szkoły i przedszkola, a obowiązującą formą kształcenia dzieci i młodzieży stało się nauczanie zdalne. Dyrektorzy placówek, mimo braku doświadczenia i odpowiednich narzędzi, zostali zobowiązani do zorganizowania procesu nauczania, a pedagodzy do realizacji programu za pomocą komputera i Internetu.


Czas zamknięcia szkół był bardzo trudny również dla rodziców uczniów. Dzieci wymagały wsparcia przy nauce zdalnej, rodziny posiadające kilkoro dzieci miały trudności z zapewnieniem dostępu każdemu do komputera, szczególnie wówczas gdy sami pracowali zdalnie. Niezwykle trudne okazało się zamknięcie w domach i brak kontaktów społecznych.


Już na początku tego trudnego okresu okazało się, że wielu uczniów i kilkunastu nauczycieli nie posiadało komputerów, które umożliwiałyby naukę zdalną. W związku z tym, Gmina Legnickie Pole złożyła wniosek do programu rządowego Zdalna Szkoła+ i uzyskała dofinansowanie w wysokości 104.644,07na zakup laptopów.REMONTY I INWESTYCJEW roku szkolnym 2019/2020 wykonano:

 • remont klatek schodowych w budynku "A" SP w Legnickim Polu,

 • bieżące prace remontowe,

 • wymianę ogrodzenia przy szkole w Legnickim Polu,

 • docieplenie dachu budynku Przedszkola,

 • uszczelnienie pleksi w łączniku między budynkami w Legnickim Polu.


Ogólne wydatki budżetowe na remonty i materiały do remontów, w podziale na szkoły i przedszkole wyniosły odpowiednio 373.168,27 zł oraz 68.000,00 zł.EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓWEgzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony został w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r. w formie pisemnej. Ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

 • języka polskiego,

 • matematyki,

 • języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 40 uczniów.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Informacja o średnich procentowych wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty przez poszczególne szkoły na tle powiatu, województwa i kraju.

Osiągnięcia uczniów

Za rok szkolny 2019/2020 wyniki klasyfikacji wyglądały następująco:

 • klasyfikowanych 348 uczniów, co stanowi 100% liczby uczniów,

 • promowanych 347 uczniów, co stanowi 99,71% liczby uczniów,

 • 1 uczeń otrzymał promocję warunkową, co stanowi 0,29% liczby uczniów.


Średnia ocen w Szkole Podstawowej wyniosła 4,03. Stypendium za wyniki w nauce otrzymało 46 uczniów.


Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu uczestniczyli w licznych konkursach, turniejach i zawodach, zdobywając sukcesy. Łącznie 107 uczniów otrzymało dyplomy i nagrody w konkursach plastycznych, sportowych oraz wiedzy przedmiotowej.Wróć do: