BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2020 r.

38 643 847

+6,48%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

7 683

+7,13%

do roku 2019


6 719,27

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

972,41

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

3 216,33

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

0,00

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Dziesięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy Legnickie Pole składa się łącznie na 93,69% wszystkich wpływów. Wśród nich, najważniejszym w 2020 roku były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Stanowiły one ponad 34% głównych źródeł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Legnickie Pole z tytułu podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 10,46%. Poza podatkiem od nieruchomości, najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Legnickie Pole w 2020 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wyniosły blisko 4,8 mln zł i generowały 13,18% najważniejszych wpływów do budżetu. Wśród pozostałych źródeł dochodów, na uwagę zasługują otrzymane dotacje celowe (w tym: z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego) oraz subwencja ogólna, które łącznie stanowiły blisko 39,45% głównych dochodów bieżących.10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.Dochody Gminy Legnickie Pole w 2020 r.Struktura dochodów Gminy Legnickie Pole w 2020 r.Udział dotacji majątkowych

w dochodach ogółem

12,62%

+0,43 p.p.

do roku 2019W ramach przeciwdziałania negatywnemu wpływowi COVID-19 na finanse samorządowe, Gmina Legnickie Pole dwukrotnie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  • w lipcu 2020 r. – dofinansowanie w kwocie 645.409,00 zł;

  • w grudniu 2020 r. – dofinansowanie w kwocie 1.200.000,00 zł.


Informacja o uzyskanym dofinansowaniu w ramach RFIL - plakat nr 1
Informacja o uzyskanym dofinansowaniu w ramach RFIL - plakat nr 2WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.

40 757 058

+22,59%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

8 103

+23,35%

do roku 2019


6 142,35

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 960,45

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

1 824 029

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

13 800

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach budżetu bieżącego, w 2020 r. Gmina Legnickie Pole najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu rodziny i pieczy zastępczej (7,6 mln zł, co stanowiło 24,69% wydatków bieżących zrealizowanych przez Gminę). Obok wydatków związanych z oświatą i wychowaniem, (7,4 mln zł, 24,01%) to właśnie realizacja wypłat świadczenia "Rodzina 500+" oraz wypłata zasiłków i świadczeń rodzinnych w największej mierze stanowi o wysokości i kierunku bieżących wydatków budżetowych, co wpisuje się w standardowy obraz budżetów w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w 2019 r. Trzecim z głównych działów wydatków z budżetu gminy była administracja publiczna, która w 2020 r. pochłonęła blisko 4,2 mln zł, co stanowiło niemal 14% wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę.


Główne kierunki wydatków bieżących Gminy
ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2020 r.

4 302 938

-19,35%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2020 r.

855

-18,86%

do roku 2019


-2 113 210

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

2 856 621

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

11,13%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

19 727,64

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Legnickie Pole na koniec 2020 r. uległo zauważalnemu zmniejszeniu. W 2020 r. Gmina dokonała spłaty zobowiązań długoterminowych o wartości ponad 1 mln zł . W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Gminy zmniejszyła się o 19,35%, co należy ocenić pozytywnie. Gmina dokonuje sukcesywnej spłaty zadłużenia, minimalizując ponoszone koszty odsetkowe. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Legnickie Pole wg ostatniej zmiany podjętej w 2020 r.