WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi


Wartość udzielonych dotacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

357 500


Zasady współpracy pomiędzy Gminą Legnickie Pole a organizacjami pozarządowymi określał Roczny Program współpracy na rok 2020, oparty na przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , przyjęty przez Radę Gminy Legnickie Pole i powierzony do realizacji Wójtowi Gminy Legnickie Pole.


Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. został uchwalony 28 listopada 2019 r. uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole Nr XI.103.2019.


Celem Programu było włączenie organizacji pozarządowych i innych podmiotów do wykonywania zadań publicznych , promowanie i integrowanie podmiotów działających na terenie Gminy , a także umacnianie w świadomości mieszkańców Gminy poczucia odpowiedzialności za siebie , za swoje otoczenie , za wspólnotę lokalną oraz jej obyczaje i tradycje.


Program określa zadania przewidziane do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego podejmowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej , a w szczególności w zakresie :

 • opieki społecznej;

 • ochrony zdrowia;

 • kultury fizycznej;

 • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

 • ochrony zwierząt;

 • opieki, wychowania i edukacji.


Gmina Legnickie Pole realizując zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi wspierała organizacje na podstawie przepisów ustawy o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz na podstawie przepisów zawartych w odrębnych ustawach w tym realizowała zadania w zakresie:

 • wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz upowszechniania tradycji rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej.formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego prowadzona była w formie finansowej i pozafinansowej.


Współpraca finansowa – polegała na zleceniu realizacji zadań organizacjom pozarządowym w otwartych konkursach ofert jak i poza konkursami , oraz zleceń zadań w innych trybach niż otwarty konkurs ofert. Zlecenie odbywało się na podstawie uchwał o przyznanie dotacji celowych oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Legnickie Pole w sprawie ustalania procedur rozpatrywania ofert i udzielania dotacji organizacjom pozarządowym , o których mowa w art.3 ust.2 ustawy lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .W oparciu o art.19 a ustawy , środki na realizację zadań mogły zostać przyznane z pominięciem procedury konkursowej gdy spełnione zostały jednocześnie dwa warunki : wysokość dofinansowania nie przekroczy 10.000 zł i zadanie nie będzie realizowane dłużej niż 90 dni.


W zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez wsparcie działających na terenie gminy Klubów Sportowych przyznano kwotę 157.500,00 zł. Dla klubów sportowych, których jedną lub wiodącą dyscypliną sportową jest piłka nożna została przydzielona dotacja na okres do 31.12.2020 r. w wysokości:


 • dla klubu sportowego LKS Mikołajowice przyznano dotację w kwocie 32.500,00 zł 29 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa nr ROG/27/2020 pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem. Klub sportowy złożył w terminie tj. 15.01.2021 r. sprawozdanie z wykonania zadania za okres 29.04.2020-31.12.2020.


Dotacja otrzymana: 32.500,00 zł

Dotacja wykorzystana: 32.500,00 zł


 • dla klubu sportowego KS ,,Zryw” Kłębanowice przyznano dotację w kwocie 45.000,00 zł 29 kwietnia została podpisana umowa nr ROG/28/2020 pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem. Klub sportowy złożył w terminie tj. 29 01 2021 r. sprawozdanie z wykonania zadania za okres 29.04.2020-31.12.2020.


Dotacja otrzymana: 45.000,00 zł

Dotacja wykorzystana: 45.000,00 zł


 • dla klubu portowego KS Legnickie Pole przyznano dotację w kwocie 80.000,00 zł 29 kwietnia została podpisana umowa nr ROG/29/2020 pomiędzy Gminą , a Stowarzyszeniem. Klub sportowy złożył w terminie tj. 05.01.2021 r. sprawozdanie z wykonania zadania za okres 29.04.2020-31.12.2020.


Dotacja otrzymana: 80.000,00 zł

Dotacja wykorzystana: 80.000,00 zł


W zakresie ochrony zabytków poprzez pokrycie kosztów prac konserwatorskich na budynkach kościołów w gminie przyznano 200.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Koskowicach. W dniu 29 czerwca 2020 r. została podpisana umowa nr ROG/63/2020 pomiędzy Gminą, a Parafią.


Dotacja przyznana: 200.000,00 zł

Dotacja wykorzystana: 135.000,00 zł

Dotacja zwrócona: 65.000,00 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2020 r.Współpraca pozafinansowaZgodnie z zapisem „Rocznego Programu współpracy” realizowano pozafinansowe formy wsparcia.

Pozafinansowe formy współpracy Gmina realizowała poprzez : informowanie o realizacji zadań publicznych na stronach internetowych , na tablicach ogłoszeń oraz w mediach.


Na stronie internetowej Gminy w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi’’ w Biuletynie Informacji Publicznej .Na stronach internetowych Gminy umieszczano ogłoszenia Wójta Gminy Legnickie Pole o konkursach , rozstrzygnięcia konkursów , wysokości przyznanych dotacji oraz wykazy podmiotów ubiegających się o dotacje. Aktualizowany na bieżąco wykaz organizacji działających na terenie Gminy umieszczany był na BIP, na stronie internetowej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi’’.


W ramach dobrej współpracy udostępniono instrukcje wypełniania ofert, druki ofert, druki sprawozdań, itp. Ponadto przekazywane były informacje o podejmowanych decyzjach, uchwałach, zarządzeniach, ogłoszeniach. Większość informacji dotyczyło działań realizowanych przez organizacje pozarządowe.