karta dużej rodziny gminy legnickie pole


Logo - Program Karta Dużej Rodziny


Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej. Program ma na celu wzmacnianie rodziny, wsparcie w zakresie realizacji jej funkcji i promocji modelu rodziny wielodzietnej.


Zadaniem Programu jest także kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.


Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Legnickie Pole, posiadające Kartę Dużej Rodziny przyznaną na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodzinykarta dużej rodziny gminy legnickie pole

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

  • ojciec i matka,

  • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),

  • dzieci.

  • Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

  • Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.


Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Grafika Przykładowa Karta Dużej Rodziny

Źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny77

Liczba wydanych kart tradycyjnych

w 2020 r.

18

Liczba wydanych kart elektronicznych

w 2020 r.KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY

Logo - Partnerzy Karty

Karta uprawnia do korzystania z ulg oraz zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy i Partnerów Programu.


Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny jest poniżej.
Partnerzy karty dużej rodziny - SPRAWDŹ!