REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Gminę Legnickie Pole w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Wójta w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.17


dokumentów i programów strategicznych Gminy było realizowanych w 2020 roku,

w tym:


2

z obszaru

ochrony środowiska

3

z obszaru

pomocy społecznej


3

z obszaru

ładu przestrzennego

5

o charakterze

ogólnym2

z obszaru gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia

Krótki opis realizacji


Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020

Niniejsza Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XL/243/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014 roku. jest to dokument wyznaczający kierunki rozwoju Gminy w ujęciu długofalowym.

Wizja Gminy, zdefiniowana w niniejszej Strategii: "Gmina Legnickie Pole o dynamicznej gospodarce lokalnej i nowoczesnym rolnictwie, ciekawej ofercie turystycznej będzie atrakcyjnym miejscem dla obecnych i przyszłych mieszkańców".

Misja Gminy, zdefiniowana w niniejszej Strategii: "Gmina Legnickie Pole tworzy poczucie stabilizacji i perspektyw rozwoju swoim mieszkańcom, czyni to wykorzystując położenie geograficzno-komunikacyjne, potencjał miejscowego rolnictwa, walory historyczne i przyrodnicze oraz aktywność mieszkańców"Zdjęcie - Budowa Żłobka z Legnickim Polu
Zdjęcie - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Raczkowa

W nawiązaniu do zdefiniowanej powyżej, misji i wizji, wyznaczono dwa najważniejsze cele strategiczne:

 • rozwój gospodarczy gminy w oparciu o potencjał endogeniczny;

 • intensyfikacja działań na rzecz poprawy jakości i warunków życia mieszkańców:

   • realizowano zadanie związane z budową żłobka w Legnickim Polu w ramach postępowania: „Zapewnienie dostępu do infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Legnickie Pole.;

   • realizowano zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. Nr 247 w miejscowości Raczkowa" oraz "Remont drogi wewnętrznej na dz. nr 409/149, 409/150, 409/151,409/152 w m. Nowa Wieś Legnicka";

   • wdrożono takie programy, jak: Bliska przestrzeń, Klub Senior+ Legnickie Pole, Klub Senior + Nowa Wieś, Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+, E-aktywni, Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA 2019-Bartoszów, Mikołajowice, Legnickie Pole), Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2021 - 2027.

W związku ze zdefiniowanymi celami strategicznymi, związanymi z wykonywaniem zadań własnych, Gmina Legnickie Pole w 2020 roku realizowała także szereg dokumentów strategicznych i programów. Szczegółowe informacje o realizowanych przez Gminę Legnickie Pole zadaniach w ramach poszczególnych programów strategicznych, przedstawiono poniżej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2020 roku wprowadzono 4 zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.


miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego. W 2020 roku dokonywano zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy Legnickie Pole podjęła następujące Uchwały:

 • Uchwała Nr XVI.130.2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gm. Legnickie Pole;

 • Uchwała Nr XVI.131.2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole;

 • Uchwała Nr XVI.132.2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin w gminie Legnickie Pole;

 • Uchwała Nr XVI.133.2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa w gminie Legnickie Pole.


Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2020 r.

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XV.121.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole. Realizacja Programu ma na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, zapobieganie wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W ramach realizacji Programu podjęto następujące działania:

 • odławianie bezdomnych zwierząt;

 • sterylizacja i kastracja zwierząt;

 • dokarmianie kotów wolnożyjących;

 • zapewnienie pomocy dzikim zwierzętom - udział w zdarzeniach drogowych.


Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXI.187.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2020. Niniejszy dokument określa kierunki działań Gminy w obszarze zabytków i dziedzictwa kulturowego. Celem Programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

W 2020 roku przeprowadzono prace konserwatorskie w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Koskowicach - wykonano remont budynku kościoła parafialnego, na który przeznaczono środki w wysokości 200.000,00 zł.


Program Ochrony Środowiska dla gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016, z perspektywą do roku 2020

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIII/191/2014 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 13 lutego 2014 troku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016, z perspektywą do roku 2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisk programu ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016, z perspektywą do roku 2020". Celem nadrzędnym Programu jest osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawa jej atrakcyjności poprzez działania społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.

W ramach realizacji Programu w 2020 roku podjęto następujące działania:

 • rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy;

 • konserwacja urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej;

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupicach. 4.

 • prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów, zwiększając tereny zieleni na obszarze Gminy;

 • utylizacji odpadów z folii rolniczych, siatek i opakowań po nawozach


Zdjęcie - przekazanie odpadów rolniczych do utylizacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2022

Dokument strategiczny został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXII.195.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 maja 2017 roku roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Ple". W 2020 roku podjęto Uchwałę Nr XVIII.160.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole. W ramach aktualizacji dodano podrozdział Planu dotyczący odnawialnych źródeł energii.

W ramach realizacji Programu w 2020 roku podjęto następujące działania:

 • system monitorujący jakość powietrza (w Legnickim Polu);

 • wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na bardziej przyjazne środowisku;

 • rozbudowa oświetlenia ulicznego - zwiększenie udziału oświetlenia tj. lamp solarnych;

 • montaż fotowoltaiki na budynkach, których właścicielem jest Gmina (świetlica w Nowej Wsi Legnickiej oraz żłobek w Legnickim Polu);

 • modernizacja i remonty dróg (w celu poprawy stanu nawierzchni - ograniczenie emisji pyłów podczas eksploatacji);

 • wydawanie decyzji na usunięcie drzew z uwzględnieniem wykonania kompensacji przyrodniczej;

 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy.


Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2024

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XVII.146.2020 Rady Gminy Legnickie Polec z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2024". Niniejszy dokument określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legnickie Pole. Określa on także strategię działania w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej i poprawy warunków zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu gminy oraz dążenia do racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

W 2020 roku na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przeznaczono środki w wysokości 264.376,20 zł.


Sołeckie Strategie Rozwoju dla miejscowości: Gniewomierz, Kłębanowice, Koskowice, Nowa Wieś Legnicka i Raczkowa

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XIX.164.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju dla miejscowości: Gniewomierz, Kłębanowice, Koskowice, Nowa Wieś Legnicka i Raczkowa. Niniejsze Strategie zawierają długoterminowe programy działania w celu rozwoju poszczególnych wsi i poprawy jakości życia mieszkańców. Poszczególne zadania będą realizowane m.in. ze środków z funduszu społecznego.


program "odnowa wsi dolnośląskiej"

Gmina Legnickie Pole przystąpiła do realizacji Programu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" na mocy Uchwały Rady Gminy Nr V.48.2019 z dnia 21 marca 2019 roku. Program realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020

Niniejsza Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIV/202/2014 Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020. Dokument określa długofalowe założenia Gminy w zakresie realizacji polityki społecznej. Niniejszy dokument stanowi podstawę realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w celu poprawy funkcjonowania społeczności lokalnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Celem Strategii jest zbudowanie systemu skutecznej interwencji w obliczu bezpośrednich zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania mieszkańców Gminy Legnickie Pole. Dokument stanowi koncepcję działań, zmierzających do utworzenia trwałego systemu rozpoznawania zagrożeń społecznych w Gminie, ich profilaktyki oraz zmniejszających skutki problemów społecznych.

W ramach realizacji Strategii w 2020 roku, wykonywano zadania w ramach poszczególnych dokumentów strategicznych, bezpośrednio powiązanych w obszarem pomocy społecznej, które zostały opisane szczegółowo poniżej.


Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Program został przyjęty do realizacji na mocy uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Głównym celem Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, związanych przede wszystkim z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci. Działania podejmowane w ramach Programu mają również na celu edukację społeczeństwa w zakresie promowania pożądanego modelu rodziny.


Grafika - wspieranie rodziny

W ramach realizacji Programu w 2020 roku podjęto następujące działania:

 • wsparcie asystenta rodziny - w 2020 roku wsparciem asystenta rodziny było objętych 7 rodzin, w których wychowywało się 13 małoletnich dzieci;

 • współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej 14 dzieci z terenu Gminy Legnickie Pole;

 • wsparcie psychologiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalnych;

 • pomoc w poprawie sytuacji życiowej;

 • wspieranie aktywności społecznej;

 • wypłata świadczeń finansowych.

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w 2020 roku przeznaczono środki w wysokości 180.013,94 zł.

Roczny program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XI.103.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. Celem programu jest rozwój aktywności mieszkańców i wspieranie działań służących lokalnej społeczności. Program ma umacniać świadomość społecznego poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu przedstawiono na podstronie raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Grafika Programu "Bon dla Malucha"

program "bon dla malucha"

Na sesji w dniu 17 maja 2018 roku Rada Gminy Lednickie Pole przyjęła uchwałę w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego pn. „Bon dla Malucha”. Świadczenie przysługuje rodzicom mającym na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata. Kwota dofinansowania wynosi 500 zł miesięcznie. Świadczenie adresowane jest do rodzin z małymi dziećmi, chcącymi powrócić na rynek pracy i aktywnie wykonywać prace zarobkowe, a które jednocześnie korzystają z usług żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów bądź niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej. Dofinansowanie w formie świadczenia pieniężnego udzielane jest na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej niezawodowej dziecka. Wniosek o przyznanie Bonu należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Należy podkreślić, iż Gmina Legnickie Pole była pierwszą gminą na Dolnym Śląsku, która wprowadziła powyższe rozwiązanie.

W 2020 r. wypłacono 93 świadczenia dla 11 rodzin o wartości 42.259,68 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XII.112.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

W ramach realizacji Programu w 2020 roku podjęto następujące działania:

 • podejmowanie działań profilaktycznych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi;

 • organizacja 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • rozmowy motywacyjne z psychoterapeutą i kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe;

 • działalność Punktu Konsultacyjnego - również w trybie zdalnym, liczba udzielonych konsultacji oraz zgłaszających się osób wyraźnie zmalała w porównaniu do ubiegłego roku;

 • szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych;

 • zakup materiałów dotyczących uzależnień.

Na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 59.837,44 zł.


Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2021

Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021. Celem Programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy.

W ramach realizacji Programu w 2020 roku podjęto m.in. następujące działania:

 • prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w Gniewomierzu;

 • prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

Na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki w wysokości 2.854,59 zł.